Wat en hoe

Feitelijke vereniging en vzw

Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen?


Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen.

Er zijn geen regels over de organisatie en de leden.


Een vzw = wel gebonden aan wettelijke afspraken over boekhouding, organisatie en leden.

Welke structuur de beste is voor jouw vereniging, moet je zelf bepalen. We zetten de voor- en nadelen op

een rijtje. 


Wanneer?

Een feitelijke vereniging of vzw kun je het hele jaar door oprichten.


Feitelijke vereniging

Vzw

Aard

Een feitelijke vereniging is een

groepje mensen die samen iets

organiseren. Kan snel opgestart en ontbonden worden zonder enige vorm van administratie of officiële registraie.

Een groep van minstens drie

mensen die een bepaald

maatschappelijk doel willen

realiseren en daarvoor activiteiten

organiseren.

Rechtspersoonlijkheid

GEEN

Individuele leden kunnen elk

afzonderlijk aansprakelijk

gesteld worden voor de totale

vereniging.

WEL

Kan in eigen naam en voor

eigen rekening optreden,

dagvaarden en gedagvaard

worden

Organisatie

Geen wettelijke regeling.

Wettelijke bepalingen over een

algemene vergadering, een

raad van bestuur, de werking,

het ledenregister, enz.

Bezittingen

Kan geen verbintenissen

aangaan, eigendommen

bezitten of schenkingen aanvaarden. Alle bezittingen zijn eigendom van

iedereen of eigendom van de

persoon die kan aantonen dat

de eigendom van hem is.

(vb: via aankoopfactuur)

Heeft een eigen vermogen dat

duidelijk is afgebakend van het

persoonlijke vermogen van de

leden.

Aansprakelijkheid

Individuele leden kunnen elk

afzonderlijk aansprakelijk

gesteld worden voor de totale

vereniging.

Kan aansprakelijk gesteld

worden, als er gehandeld wordt als ‘goede huisvader’.

Let op: bij een grove fout of

nalatigheid blijf je wel persoonlijk aansprakelijk.

Bron: www.antwerpen.beJaarlijkse verplichtingen van een vzw

Een vzw moet:

 • ieder jaar minimum 1 algemene vergadering houden
 • ieder jaar minimum 1 raad van bestuur houden
 • een boekhouding bijhouden
 • een belastingsbrief invullen en opsturenStatuten van een vzw

Wat?

De statuten = een document dat de basis van een vzw beschrijft. Ze bepalen wat kan, mag en moet. Je beschrijft erin waarom je een vzw wilt oprichten en hoe je gaat samenwerken. Denk eraan: De stat

uten moeten worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Zij publiceren je aanvraag in het Belgisch Staatsblad. Dit kost ongeveer 125 euro.


Dit moet je verplicht opnemen in de statuten:

 • Naam van de vzw. In de naam moet de afkorting ‘vzw’ voorkomen
 • Maatschappelijke zetel: adres en gerechtelijk arrondissement (moeten in België liggen)
 • Doel van de vzw
 • Leden van de vzw: naam, voornaam en woonplaats van iedere stichter
 • Algemene vergadering: bevoegdheden, bijeenroeping, wijze van stemrecht en communicatie aan de leden
 • Bestuurders: benoeming, afzetting en bevoegdheden
 • Bijdragen en stortingen die de leden moeten doen
 • Gebruik van bezittingen en geld in geval van ontbinding
 • Duur van de vzw


Wanneer ?

■ Bij oprichting:

 • opmaak van de statuten
 • stichtingsvergadering of eerste algemene vergadering
 • goedkeuring van de statuten en benoeming van de leden van de raad van bestuur

Denk eraan: Breng drie exemplaren binnen bij de rechtbank van Koophandel en laat ze

ondertekenen door de stichters van de vzw.


■ Bij wijziging:

 • Je moet je statuten terug neerleggen bij wijziging van de naam, de zetel, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur OF bij vervroegde

ontbinding of sluiting van de vzw.


Meer informatie

De formulieren voor de rechtbank van koophandel en het Belgisch Staatsblad kun je downloaden

via de website www.just.fgov.be. Klikken op: Belgisch Staatsblad, rechtspersonen: vzw’s, ondernemingen,

verenigingen.


Rechtbank van koophandel, Bolivarplaats 20 bus 7, 2000 Antwerpen. Openingsuren voor neerlegging:

8.30 - 12.30 uur, 13.30 - 15.30 uur.

tel. 03 257 85 47


Feitelijke vereniging


Wat?

Een feitelijke vereniging bestaat uit twee of meer mensen die zich verenigen om een gemeenschappelijk

doel te bereiken.


Wat zijn de voordelen van een feitelijke vereniging?

■ Je kunt snel en makkelijk een vereniging oprichten.

■ Je kunt snel en makkelijk de vereniging stopzetten.


Een feitelijke vereniging is niet verplicht om een reglement samen te stellen. Toch is het belangrijk dat je een aantal zaken op papier zet, zoals:

 • naam van de vereniging
 • doel, bestuurders en kerngroepleden
 • werkwijze en taken


Als bijlage vind je een voorbeeld van een dergelijke afsprakennota.

Als er in je vereniging onenigheid is, heeft dit document een belangrijke juridische waarde.
Bankrekening openen


Wat?

Je kunt voor je vereniging een zichtrekening openen om de inkomsten en uitgaven te regelen. Zowel

voor een feitelijke vereniging als een vzw kun je een zichtrekening openen.


Hoe?

1. Bespreek in je vereniging wie de toestemming krijgt om het geld op de rekening van je vereniging te

beheren. Hij wordt dan ‘volmachtdrager’.


Bij het openen van de rekening moeten minstens twee vertegenwoordigers van de vereniging

aanwezig zijn. Deze vertegenwoordigers zijn dan ‘volmachtgevers’

Het beste is dat de volmachtdrager niet dezelfde persoon is als een volmachtgever.


2. Zorg dat je van elke vertegenwoordiger een kopie van het paspoort en een recent woonplaatsbewijs

bij je hebt.


Bij een vereniging zijn de ondertekenaars van de rekening geen eigenaar van het geld. Het geld komt uit de werking van de vereniging en moet daarvoor gebruikt worden. Geen enkel lid kan (een deel van) dit geld opeisen. Als een van de (bestuurs)leden overlijdt, moet de rekening niet worden geblokkeerd.


3. Neem de statuten en de ledenlijst van je vereniging mee naar de bank.

Voor een vzw moet je de meest recent gepubliceerde statuten voorleggen. Voor een feitelijke

vereniging is het ook belangrijk om statuten te hebben (zie ‘feitelijke vereniging’ in het

eerste hoofdstuk).
Vrijwilligerswet


Wat?

De vrijwilligerswet = een wet met regels over de rechten van vrijwilligers. De wet geldt voor feitelijke

verenigingen en vzw’s.


De wet legt volgende zaken vast:

 • Definitie van vrijwilliger
 • Informatieplicht
 • Arbeidsrecht
 • Kostenvergoeding
 • Verzekering


De vereniging is verplicht om vrijwilligers op de hoogte te brengen van deze wet bij de start van hun

vrijwilligerswerk.


Definitie

Vrijwilligerswerk is een activiteit die uitgevoerd wordt door een vrijwilliger binnen een organisatie.


Kenmerken van de activiteit:

 • inzet voor een ander
 • Onbetaald
 • Niet verplicht
 • Ingericht door een organisatie buiten de familie of privé-verband.
 • Buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling.
Meer informatie


Oguz Türkmen & Fatih Ari


Tel: 03 289 91 13UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved